Tennishal Sprokkelenburg (Laren) B.V. behoudt zich het recht voor het complex te benutten voor het houden van toernooien en/of arrangementen en/of (tijdelijk) te sluiten indien bepaalde omstandigheden zoals reparatie of schade daartoe noodzaken. Indien dit het geval is, zal een passend inhaaluur na overleg vastgesteld worden en/of gedeeltelijke compensatie gegeven worden.

Huurder is op de hoogte van de sluitingsdagen van de hal zoals vermeld op de website. In geval van sluiting in verband met feestdagen zal geen compensatie worden gegeven van de huurprijs. Wel kan huurder het uur inhalen op een andere dag c.q. tijd, welke door Tennishal Sprokkelenburg (Laren) B.V. worden aangegeven.

Huurder dient zijn/haar medegebruikers van de algemene huurvoorwaarden in kennis gesteld te hebben en blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn gedrag en het gedrag van zijn medegebruikers.

Op een overeenkomst tot huur van de baan/banen is het Nederlandse recht van toepassing.

De rechtbank Amsterdam is uitsluitend bevoegd om van elk geschil voortvloeiend uit een overeenkomst tot huur van de baan/banen kennis te nemen.

Tennishal Sprokkelenburg (Laren) B.V. is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging of andere schade van eigendommen van huurders en/of derden.

Indien het huurbedrag niet binnen de betalingstermijn is voldaan, is Tennishal Sprokkelenburg (Laren) B.V. gerechtigd de baan/banen aan een ander toe te wijzen zonder compensatie van de huurprijs.

Indien de huurder met tijdige betaling van de huurprijs in gebreke blijft of in strijd handelt met de algemene voorwaarden, is Tennishal Sprokkelenburg (Laren) B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist is.

Algemene voorwaarden Tennishal Sprokkelenburg (Laren) B.V.

 1. Met een contract voor vaste baanhuur tennist u een seizoen lang op een vaste dag en tijdstip. Het seizoen loopt van half september tot half april. De exacte data van het (winter)seizoen worden op de website vermeld.
 2. De baanhuur voor het seizoen 2021-2022 (lopende tot en met 10 april 2022) zal automatisch voor de duur van één seizoen (van 30 weken) worden verlengd wanneer huurder niet voor 31 maart 2022 heeft opgezegd. Opzeggen van de baan kan uitsluitend via een e-mail vóór 31 maart 2022 naar vastebaan@sprokkelenburg.nl.
 3. Met ingang van 2023 worden vaste baanhuurcontracten niet meer automatisch verlengd. De baanhuur voor het seizoen 2022-2023 eindigt van rechtswege op 9 april 2023 en kan nadien alleen na het bereiken van (schriftelijke) overeenstemming tussen huurder en verhuurder worden voortgezet.
 4. Bij vaste baanhuur krijgt de huurder bij aanvang van het seizoen een vaste baan toegewezen. Verhuurder, Tennishal Sprokkelenburg (Laren) B.V., behoudt zich het recht voor de baanindeling te wijzigen.
 5. Indien het huurbedrag niet binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan (aanbetaling voor 1 mei en restant voor 15 augustus), is Tennishal Sprokkelenburg (Laren) B.V. gerechtigd de baan/banen aan een ander toe te wijzen zonder compensatie van de huurprijs.
 6. Indien de huurder met tijdige betaling van de huurprijs in gebreke blijft of in strijd handelt met de algemene voorwaarden, is Tennishal Sprokkelenburg (Laren) B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist is.
 7. Tennishal Sprokkelenburg (Laren) B.V. is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging of andere schade van eigendommen van huurders en/of derden.
 8. Tennishal Sprokkelenburg (Laren) B.V. is niet aansprakelijk voor schade en/of blessures welke direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van de baan.
 9. Een geboekte “losse baan” kan niet geannuleerd worden.
 10. Het eerste belsignaal geeft aan dat de baanhuur voorbij is. Er dient geveegd te worden in cirkels van buiten de baan naar binnen. Na het tweede belsignaal kunnen de nieuwe gebruikers de hal betreden.
 11. Huurder en medegebruikers nemen de regels in acht die betrekking hebben op het gebruik van de baan. Deze regels hangen voor iedereen zichtbaar in de gang die toegang geeft tot de hal.
 12. De banen mogen alleen met het juiste voorgeschreven schoeisel worden betreden. Het barpersoneel heeft het recht een ieder de toegang tot de baan te weigeren indien niet het juiste schoeisel (tennisschoenen met een gravelprofiel) gedragen wordt of wanneer dit schoeisel vuil is.
 13. Aanwijzingen van medewerkers van Tennishal Sprokkelenburg (Laren) B.V. die worden gegeven met betrekking tot het gebruik van de baan/banen, de tennishal en overige voorzieningen dienen stipt te worden opgevolgd.
 14. Huurder en eventuele medegebruikers zijn verplicht de accommodatie in goede staat te houden. Alle beschadigingen die tijdens het gebruik van de baan ontstaan, dienen onmiddellijk te worden gemeld bij de medewerker aan de bar.
 15. Mobiele telefoons moeten in het gehele tenniscomplex zodanig ingesteld staan dat ze geen overlast veroorzaken ten opzichte van de andere gebruikers van het complex.
 16. Huurder is bekend dat er beveiligingscamera’s in het complex hangen alleen ter beveiliging van onze gasten en goederen.
 17. Huurder en eventuele medegebruikers dienen zich te onthouden van gedragingen die onwenselijk en/of hinderlijk kunnen zijn voor de overige gebruikers en/of medewerkers van de tennishal.
 18. De huurder kan de door hem niet benutte uren niet op een ander tijdstip inhalen.
 19. Wanneer een huurder doorspeelt op een baan waar hij geen recht op heeft, wordt daarvoor het geldende tarief in rekening gebracht.
 20. Tennishal Sprokkelenburg (Laren) B.V. behoudt zich het recht voor het complex te benutten voor het houden van toernooien en/of arrangementen en/of (tijdelijk) te sluiten indien bepaalde omstandigheden zoals reparatie of schade daartoe noodzaken. Indien dit het geval is zal een passend inhaal-uur na overleg vastgesteld worden en/of gedeeltelijke compensatie gegeven worden.
 21. Huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van de sluitingsdagen van de hal zoals vermeld op de website. In geval van sluiting in verband met feestdagen zal compensatie worden gegeven van de huurprijs.
 22. Huurder dient zijn/haar medegebruikers van deze algemene huurvoorwaarden in kennis gesteld te hebben en blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar gedrag en dat van zijn medegebruikers. Verhuurder heeft het recht medespelers van huurder de toegang tot de tennishal te weigeren of te ontzeggen.
 23. Op een overeenkomst tot huur van de baan/banen is het Nederlandse recht van toepassing.
 24. De rechtbank Amsterdam is uitsluitend bevoegd om van elk geschil voortvloeiend uit een overeenkomst tot huur van de baan/banen kennis te nemen.